Regulamin III Edycji

Regulamin zawodów

III Międzynarodowy Półmaraton Henrykowski

I Organizator:

Organizatorem III Międzynarodowego Półmaratonu Henrykowskiego jest:

Fundacja „Dwa Światy” KRS 0000350780, z siedzibą w Raczycach 11.

 

 II Termin i Miejsce:

1)   Bieg odbędzie się z dniu 9 sierpnia 2014 (sobota)

2)   Długość trasy 21,0975 km – atest PZLA

3)   Start i meta w różnych miejscach oddalonych

a.      Start – okolice stacji PKP Henryków

b.      Meta – w parku Henrykowskim.

 III Trasa:

1)   Nawierzchnia asfaltowo-szutrowa.

2)   Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami. Trasa prowadzi drogami brukowo-asfaltowo-szutrowymi: start ST. PKP Henryków, droga brukowa 600m, potem drogą asfaltową przez miejscowości: Raczyce, Witostowice, Dobroszów, Ostrężną, Nowinę,Bożnowice,  Jasienice, za miejscowością Skalice powrót do Raczyc i na stację PKP, następnie trasa prowadzi drogą szutrową przez park na tereny przyklasztorne.

3)   Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy – 157 m.

 IV Punkty Odświeżania

1)   Na trasie biegu będzie wystawionych 8 punktów zaopatrzonych w wodę w miejscowościach przez które przebiega trasa biegu:

Raczyce,
Witostowice,
Dobroszów,
Ostrężna,
Nowina,
Bożnowice,
Jasienica
Skalice
punkty zaopatrzenia w wodę oddalone od siebie o około 2,5 – 3 km.

2)   Na trasie biegu będą ustawione dwie kurtyny wodne w miejscowości Dobroszów i Jasienica

 V Limit Czasowy i pomiar czasu:

1)   Zawodników obowiązuje limit czasowy – wynosi on 3 godziny.

2)   Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w wyznaczonym limicie czasowym, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia trasy i dojechanie do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

3)       Pomiar czasu będzie dokonywany w czasach netto. Każdy z zawodników będzie miał mierzony czas indywidualnie.

4)   Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem

5)   Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów. Chipy  montowane są na butach i są chipami zwrotnymi. w przypadku zagubienia chipa, zawodnik będzie obciążony opłatą 10 PLN.

VI Uczestnictwo i zgłoszenia:

1)   Uczestnikami  biegu mogą  być osoby, które do dnia 9 sierpnia 2014 ukończą 18 lat.

2)   Warunkiem uczestniczenia jest  dokonanie opłat zgodnie z punktem VII  określającym szczegółowo zakres i wysokość opłat.

3)   Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę internetową www.polmaratonhenrykowski.pl, lub w biurze zawodów dnia 8 i 9 go sierpnia 2014.

4)   Zgłoszenia on line zostaną zawieszone w dniu 31 lipca 2014 roku. Po tym terminie będzie można się zarejestrować i opłacić uczestnictwo w biegu jedynie w Biurze Zawodów w dzień poprzedzający start w godzinach  pracy Biura Zawodów lub w dniu zawodów do godziny 9.30.

5)   Warunkiem klasyfikacji czasowej w biegu jest  rejestracja zawodnika w Biurze Zawodów – każdy uczestnik zawodów obowiązany jest odebrać pakiet startowy wraz z numerem w godzinach pracy Biura zawodów.

6)   Biuro Zawodów będzie czynne w dzień poprzedzający start (piątek) od godziny 18.00 do g 21,00 , a także w dniu startu od godziny 6.00 do godziny 9,30. Po tej godzinie nie będą przyjmowane zgłoszenia do startu.

7)   Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem (chipem) jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego zapłatę opłaty wpisowej o ile na stronie zawodów nie będzie adnotacji o zaksięgowaniu wpłaty uczestnika.

8)   Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających zestaw startowy wraz z numerem startowym.

9)   Noclegi i wyżywienie: Organizator nie zapewnia wyżywienia (oprócz zawartego w zestawie biegacza), ani też noclegu.
Na stronie biegu będą zmieszczone informacje dotyczące możliwości skorzystania z noclegów i wyżywienia w miejscowościach położonych niedaleko Henrykowa.

10)   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu  lub jego przerwania bez podania powodów.

 VII Klasyfikacje:

1.1.    Podczas III Międzynarodowego Półmaratonu Henrykowskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1.2.    klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (open)

1.2.1.        Kobiety

1.2.2.        Mężczyźni

1.3.    klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

1.3.1.        K20;  K30; K40; K50; K60; K70

1.3.2.        M20; M30; M40; M50; M60 M70

1.4.    Klasyfikacja mieszkańców powiatu strzelińskiego (osoby zameldowane na terenie powiatu strzelińskiego).

1.6.    Klasyfikacja mieszkańców miasta i gminy Ziębice (osoby zameldowane na terenie gminy Ziębice);

1.7.    Klasyfikacja mieszkańców powiatu ząbkowickiego (osoby zameldowane na terenie powiatu ząbkowickiego).

Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia dodatkowych odrębnych klasyfikacji. Zostaną one ogłoszone na stronie internetowej biegu.

 VIII Opłaty

 1. Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
 2. Ceny wpisowego są zróżnicowane (decyduje data wpłaty i charakter uczestnika) i ustalane są według poniższej tabeli :

wpłata do
30 kwietnia

wpłata do
31 maja

wpłata do
31 lipca

wpłata w dniu zawodów
9 sierpnia

uczestnik

50

50

70

100

uczestnicy
7 go biegu ślężańskiego (którzy go ukończyli)

35

50

70

100

seniorzy(*)

25

25

35

50

(*) Osobom urodzonym w lub przed rokiem 1948 przysługuje opłata specjalna

3)   Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

 

4)   Wpłaty należy dokonywać na konto Fundacji Dwa Światy:

Fundacja „Dwa Światy”

Raczyce 11

57-210 Henryków

Numer konta:

20 1750 1064 0000 0000 2110 9231

tytułem: „Półmaraton Henrykowski 2014 i z nazwiskiem uczestnika zawodów ”

VIII Cele imprezy:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
 • promocja wspaniałych terenów Wzgórz Strzelińskich
 • cele statutowe fundacji „Dwa Światy”

 IX Nagrody:

1)   Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz po trzy w kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne.

2)   Wysokość nagród pieniężnych będzie ogłoszona najpóźniej na 30 dni przed datą startu.

3)   Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

4)   Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane gotówką, lub wpłacane na konto podane przez uczestnika w dniu zawodów.

5)   Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

6)   Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję medale.

7)   Organizatorzy planują losowanie wielu atrakcyjnych nagród wśród wszystkich, którzy ukończą bieg. Regulamin takiego losowania zostanie podany do wiadomości najpóźniej na 14 dni  przed datą startu

8)   Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się o godzinie. 14.00

9)   Od nagród rzeczowych , których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy.

10)   Nagrody finansowe będą wypłacane w walucie polskiej.

 X Kwestie bezpieczeństwa:

1. Podczas imprezy  trasa biegu jest wyłączona z ruchu drogowego.

2. Wszyscy uczestnicy zawodów stosują się do poleceń obsługi porządkowej zapewniającej bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Obsługą porządkowa trasy biegu głównego będzie Ochotnicza Straż Pożarna, obsługa porządkowa na terenie startu i mety będzie posiadała identyfikatory z napisem ORGANIZATOR.

 X Postanowienia końcowe:

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości , bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Pomiar czasu odbywać się będzie po przez przebiegnięcie z chipem podpiętym pod numer startowy poprzez odczytanie sygnału przez anteny zamieszczone na mecie.
 3. Po ukończeniu biegu wyniki zawodników będą dostępne pod adresem strony biegowej  półmaratonu, a także wywieszane w strefie mety.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 6. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
 7. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady realizowane z uczestnikami zawodów przez Organizatora, a także wyniki uczestników i dane osobowe mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych, reklamowych związanych z realizacją biegu w tym roku i następnych edycjach imprezy.
 8. Każdy uczestnik dokonując zapisu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Fundację Dwa Światy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883).
 9. Każdy zawodnik dokonując zapisu na stronie biegu potwierdza, iż przyjmuje niniejszy regulamin jako obowiązujący. .

 

 

Be Sociable, Share!

Jedna myśl nt. „Regulamin III Edycji

 1. Ten bieg uważam za najlepszy polmaraton w terenie. W tym roku pobiegnę z moim najlepszym przyjacielem kundelkiem o imieniu DINO. przygotowujemy się do obiegniecia naszego pięknego kraju DOOKOLPOLSKI w 2015roku. Dziekuje i do zobaczenia

Dodaj komentarz